НЕДЕЛЯ ФОМИНА

ВЕЧЕРНЯ

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Трижды.

Псало́м 103

Стихи́ избра́ннии: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Благослове́н еси́, Го́споди. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Благослове́н еси́, Го́споди. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Благослове́н еси́, Го́споди. Посреде́ гор про́йдут во́ды. Ди́вна дела́ Твоя́, Го́споди. Вся прему́дростию сотвори́л еси́. Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй. 12.

Сла́ва, и ны́не:

Стихи́ избра́ннии пе́рвыя кафи́смы:

Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых. Аллилу́иа, трижды.

Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет. Аллилу́иа, трижды.

Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. Аллилу́иа, трижды.

Блаже́ни вси наде́ющиися Нань. Аллилу́иа, трижды.

Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой. Аллилу́иа, трижды.

Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. Аллилу́иа, трижды.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй. Три́жды.

Сла́ва, и ны́не:

И а́бие

Го́споди, воззва́х, глас 1-й.

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. Услы́ши мя, Го́споди.

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. Услы́ши мя, Го́споди.

Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю — же́ртва вече́рняя. Услы́ши мя, Го́споди.

На 6: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ очище́ние есть.

Две́рем заключе́нным, ученико́м собра́нным, вшел еси́ внеза́пу всеси́льне Иису́се, Бо́же наш, и став посреде́ их мир дав, испо́лнил еси́ Свята́го Ду́ха, жда́ти же повеле́л еси́, и ника́коже разлуча́тися от Иерусали́ма, до́ндеже облеку́тся е́же с высоты́ си́лою. Те́мже вопие́м Ти: просвеще́ние и воскресе́ние и ми́ре наш, сла́ва Тебе́.

И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

По днех осми́х воста́ния Твоего́, Го́споди, яви́лся еси́ ученико́м Твои́м на ме́сте, иде́же бя́ху со́брани, и возгласи́в им: мир вам, неве́рующему ученику́ ру́це показа́л еси́, и пречи́стое ребро́. Он же ве́ровав вопия́ше Тебе́: Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва Тебе́.

На 4: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Фома́, глаго́лемый Близне́ц, не бе с ни́ми, егда́ вшел еси́, Христе́, заключе́нным две́рем, те́мже и не ве́роваше рече́нным ему́, от неве́рия в ве́ру известву́я. Не несподо́бил же еси́, Бла́же, показа́ти ему́ пречи́стое ребро́ Твое́, и руку́ и ногу́ я́звы. Он же осяза́в и ви́дев, испове́да Тебе́ бы́ти Бо́га не на́га, и Челове́ка не про́ста, и вопия́ше: Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва Тебе́.

Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Ученико́м сомня́щимся, во осмы́й день предста́ Спас, иде́же бя́ху со́брани, и мир дав, Фоме́ возопи́: прииди́, апо́столе, осяжи́ дла́ни, в ни́хже гво́здия вонзо́ша. О до́брое неве́рие Фомино́, ве́рных сердца́ в позна́ние приведе́, и со стра́хом возопи́: Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва Тебе́.

Глас 2:

На 2: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие.

По воста́нии Твое́м, Го́споди, собра́нным ученико́м Твои́м и две́рем заключе́нным, посреде стал еси́, мир подая́ им. Ве́ровав же и Фома́ зре́нием руку́ и ребр Твои́х, Го́спода и Бо́га Тя испове́да, спаса́ющаго упова́ющия на Тя, Человеколю́бче.

Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Две́рем заключе́нным, предста́в Иису́с ученико́м, безстра́шие и мир дая́ше, та́же глаго́лет Фоме́: почто́ Мне не ве́руеши, я́ко воскресо́х из ме́ртвых? Принеси́ се́мо ру́ку твою́, и вложи́ в ре́бра Моя́, и виждь. Тебе́ бо неве́рующу, вси навыко́ша стра́сти и воскресе́ние Мое́ зва́ти с тобо́ю: Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Две́рем заключе́нным, прише́л еси́, Христе́, ко ученико́м, тогда́ Фома́ смотри́тельно не обре́теся с ни́ми. Глаго́лаше бо: не иму́ ве́ры, а́ще не уви́жду и аз Влады́ки. Уви́жду ребро́, отону́дуже изы́де кровь, вода́, креще́ние. Уви́жду я́зву, от нея́же исцеле́ вели́кий струп челове́ческий. Уви́жду, ка́ко не бе, я́коже дух, но плоть и ко́сти. Смерть попра́вый и Фому́ уве́ривый, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Свете тихий

Све́те ти́хий святы́я сла́вы, Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, Свята́го Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, те́мже мiр Тя сла́вит.

Проки́мен, глас 6:

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Стих: Облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася.

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Го́споди, поми́луй. 40.

Сла́ва, и ны́не:

Сподоби, Господи

Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. 

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́. Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. 12.

Сла́ва, и ны́не:

Стихиры на стиховне, глас 4

О пресла́внаго чудесе́! Неве́рие ве́ру изве́стную роди́. Рек бо Фома́: а́ще не ви́жду, не иму́ ве́ры. Осяза́в же ре́бра, богосло́вит воплоти́вшагося, Того́жде Сы́на Бо́жия позна́, я́ко пострада́вша пло́тию, пропове́да воскре́сшаго Бо́га, и возопи́ све́тлым гла́сом: Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва Тебе́.

Стих: Похвали́, Иерусали́ме, Го́спода, хвали́ Бо́га твоего́, Сио́не.

О пресла́внаго чудесе́! Огню́ се́но косну́вшееся спасе́ся вложи́в бо Фома́ во о́гненная ре́бра ру́ку Иису́са Христа́ Бо́га, не опали́ся осяза́нием. Души́ бо злове́рство преложи́ на благове́рие, те́пле возопи́ от глубины́ душе́вныя: Влады́ка, Ты еси́ и Бог мой, из ме́ртвых Воскресы́й, сла́ва Тебе́.

Стих: Я́ко укрепи́ вереи́ врат твои́х, и благослови́ сы́ны твоя́ в тебе́.

О пресла́внаго чудесе́! Иоа́нн на пе́рси Сло́ва возлеже́, Фома́ же ре́бра осяза́ти сподо́бися, но ов у́бо отону́ду стра́шно богосло́вия глубо́кое извлече́ смотре́ние, ов же сподо́бися тайнонаучи́ти нас. Представля́ет бо показа́ния я́сно воста́ния Его́, вопия́: Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не, глас 6: 

Человеколю́бче, ве́лие и безприкла́дное мно́жество щедро́т Твои́х, я́ко долготерпе́л еси́, от иуде́й зауша́емь, от апо́стола осяза́емь, и от отмета́ющихся Тебе́ многоиспыту́емь, ка́ко воплоти́лся еси́? Ка́ко распя́лся еси́, Безгре́шне? Но вразуми́ ны, я́ко Фому́, вопи́ти Тебе́: Госпо́дь мой и Бог мой, сла́ва Тебе́.

Молитва святаго Симеона Богоприимца

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́ с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков, и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Та́же:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропа́рь, глас 7:

Запеча́тану гро́бу, Живо́т от гро́ба возсия́л еси́, Христе́ Бо́же, и две́рем заключе́нным, ученико́м предста́л еси́, всех Воскресе́ние, дух пра́вый те́ми обновля́я нам, по вели́цей Твое́й ми́лости. Трижды.

От Матфе́я свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И чтем Ева́нгелие воскресное 1-е:

В то время одиннадцать учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и вот, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, еди́ному Безгре́шному. Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: Ты́ бо еси́ Бог наш, ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, и́мя Твое́ имену́ем. Прииди́те, вси ве́рнии, поклони́мся свято́му Христо́ву Воскресе́нию: се́ бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру. Всегда́ благословя́ще Го́спода, пое́м Воскресе́ние Его́: распя́тие бо претерпе́в, сме́ртию смерть разруши́. 

Премудрость.

Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во ве́к ве́ка.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́.

Отпу́ст

Воскресы́й из ме́ртвых, Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Трижды.

Христо́с воскре́се!

Воистину воскре́се!